Buffalo Mozzarella FROZEN

$9.50

125g

Italian Mozzarella

Let thaw use within one week.